Der blev i februar 2019 udmeldt regler for byggeansøgninger, som har været gældende fra 1. januar 2019.

Reglerne og vejledning for byggeri finder du her: http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/information-om-byggeri/19-bygge-og-anke/bygge-og-anke-kobenhavn/30-bygge-og-anke-kobenhavn?quot;=. Da HF Aldersro er beliggende på forurenet jord, skal du følge Vejledningen om ny bebyggelse i kolonihaven med jordforurening.

Reglerne betyder, at Bygningsreglement 2018 (BR18) som udgangspunkt gælder for kolonihavehuse, og der skal søges byggetilladelse til alt nyt byggeri (både nyt hus og ændringer af det eksisterende byggeri) – inklusive lukkede terrasser og drivhuse.

Byggetilladelsen skal nu søges direkte hos Københavns Kommune, og ikke som tidligere hos bestyrelsen og i kredsen.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal der vedlægges en ejerfuldmagt. Til brug for ansøgning om ejerfuldmagt hos Københavns Kommune, skal der indsendes en fuldmagt, som er udstedt af kredsen og attesteret af haveforeningen.

Fuldmagten fra kredsen, som er attesteret af haveforeningen, finder du ved at klikke på .pdf-ikonet til højre her på siden.

Du skal blot udfylde og daterer fuldmagten inden den indsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på de mange regler, som skal iagttages ved om- og tilbygning, herunder:

  • Ansøgning om nedsivningstilladelse
  • Anmeldelse om flytning af byggeaffald
  • Tilladelse efter jordforureningslovens §8
  • Anmeldelse om flytning af forurenet jord
  • Ansøgning om toilettank (samletank)
  • Aftale om 1992 dispensation

Læs nærmere om reglerne her:

http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/information-om-byggeri

og

http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/information-om-byggeri/19-bygge-og-anke/bygge-og-anke-kobenhavn/30-bygge-og-anke-kobenhavn?quot;=

Endelig skal du huske, at der efterfølgende på mail skal sendes kopi af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse i henhold til ordensreglernes § 4 til bestyrelsen i Aldersro hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at disse er modtaget.

Lovliggørelse og forventning om ændring af krav til byggetilladelse i 2028:

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har i marts 2021 om truffet beslutning om, at kravet om byggetilladelser til eksisterende byggeri bortfalder, så haveforeningerne ikke behøver indsende byggeansøgninger på det eksisterende. Dette vil give en væsentlig administrativ lettelse i haveforeningerne og i Københavns Kommune. Det er dog en forudsætning, at der brandsikres, og at miljøforhold lovliggøres.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en langvarig proces, hvor kravet om byggetilladelser først bortfalder, når vi har været igennem en lovliggørelsesproces, som tidsmæssigt kan løbe helt frem til 2028 og indebærer:

1) Brandsikring – hvor brandsikringsplaner i første omgang betales af kommunen (men evt. senere kan blive pålagt lejerne) og brandsikring af bygninger pålægges og betales af havelejerne.
2) Kloakering – hvor der på forurenede kolonihaver (som fx Aldersro HF) både skal kloakeres for spildevand og regnvand
3) Matrikelregulering så hver haveforening ligger på én matrikel + tinglysning af deklarationer

De enkelte havelejere vil således fortsat være nødt til at søge om byggetilladelse for nyt byggeri og ombygning af eksisterende byggeri, indtil deklarationerne er tinglyst.

Fuldmagt fra Kredsen (klik på ikonet)